คุณอยู่ที่นี่

  • SU e-learning
  • ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

สาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

สาขาวิชาประติมากรรม

สาขาวิชาภาพพิมพ์

สาขาวิชาศิลปไทย

สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม1

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม1

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง1

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม20
คณะโบราณคดี1

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาควิชาภาษาตะวันออก9

สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชามานุษยวิทยา1

ภาควิชาโบราณคดี1

ภาควิชาภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส6

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ9

หมวดวิชาประวัติศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์1

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน15

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์3

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา2

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา2

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
คณะอักษรศาสตร์4

ภาควิชาภาษาไทย3

ภาควิชาภาษาอังกฤษ3

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส4

ภาควิชาภาษาเยอรมัน1

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชานาฏยสังคีต1

ภาควิชาปรัชญา1

ภาควิชาสังคมศาสตร์5

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์6

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

สาขาวิชาเอเชียศึกษา1
คณะศึกษาศาสตร์6

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย1

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ2

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา7

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ1

สาขาวิชาการประถมศึกษา3

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา25

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต2

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา30

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว1

ภาควิชาการบริหารการศึกษา1

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม1

โรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย และประถมศึกษา1

มัธยมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์9

ภาควิชาชีววิทยา6

ภาควิชาเคมี7

ภาควิชาฟิสิกส์5

ภาควิชาสถิติ9

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม14

ภาควิชาคอมพิวเตอร์23

ภาควิชาจุลชีววิทยา9
คณะเภสัชศาสตร์

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์15

ภาควิชาเภสัชกรรม8

ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน4

ภาควิชาเภสัชเคมี8

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา5

ภาควิชาเภสัชเวท

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม9

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

ส่วนกลางคณะเภสัชศาสตร์3
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ9

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร3

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ8

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ32

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล44

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี4

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า4

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร9

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ5

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช3

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์2

สาขาวิชาพื้นฐานสัตวศาสตร์10
คณะดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

สาขาวิชาการแสดงดนตรี1

ส่วนกลางคณะดุริยางคศาสตร์10
บัณฑิตวิทยาลัย19
คณะวิทยาการจัดการ2

สาขาวิชาการจัดการชุมชน7

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว11

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป9
วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ2

สาขาการจัดการโรงแรม9

สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 29

สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล21

ศึกษาทั่วไป 10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์2
Demo Moodle3
Training Moodle LMS

ปี 2556

แนะนำการใช้ระบบ 1/5650

แนะนำการใช้ระบบ 2/5630

ปี 255537

ปี 255435

ปี 2557

แนะนำการใช้ระบบ 1/5742

ปี 2558

แนะนำการใช้ระบบ 1/5839
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป10
ตัวอย่างสื่อ2
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)