คุณอยู่ที่นี่

คณะศึกษาศาสตร์
ประเภทย่อย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
โรงเรียนสาธิต

  • ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจำแนกเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลงานของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งสามประเภทที่มีต่อการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย์ อิทธิพลที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสร้างสรรค์และทำลาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษย์ ให้สามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม
  • ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ ความขัดแย้ง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนำวิชาจิตวิทยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
  • ศึกษาความเป็นมาของกีฬาแต่ละประเภท เทคนิคและทักษะของการเล่น ระเบียบและกติกาการแข่งขัน การป้องกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ยูโด ตะกร้อ กิจกรรมเข้าจังหวะ และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  • ศึกษาความหมาย ประโยชน์ และขอบข่ายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหล่งนันทนาการ หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ
  • ศึกษาประวัติ ความมุ่งหมาย ประเภท กฎ ข้อบังคับ และมรรยาทของการอยู่ค่ายพักแรม หลักการจัดค่ายพักแรม รวมถึงการจัดค่ายพักแรมเชิงธุรกิจ หลักการจัดโปรแกรม การออกแบบค่ายพักแรมในรูปแบบต่างๆ
  • ทบทวนและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษา ฝึกการฟัง การพูดในเรื่องทั่วไป เน้นฝึกทักษะการอ่านซึ่งจำเป็นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝึกการเขียนให้สัมพันธ์กับเอกสารที่อ่าน
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)