คุณอยู่ที่นี่

คณะอักษรศาสตร์
ประเภทย่อย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชานาฏยสังคีต
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
สาขาวิชาเอเชียศึกษา

  • ศึกษาพัฒนาการของอักษรไทย โดยเริ่มจากอักษรประเภทต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดจนถึงอักษรไทยปัจจุบัน และศึกษาพัฒนาการของอักขรวิธีของไทย โดยเริ่มจากอักขรวิธีที่ปรากฎในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงจนถึงอักขรวิธีปัจจุบัน
  •           ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายในภาษาระดับคำและประโยค      การเปลี่ยนแปลงความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา  ความคิด  และประสบการณ์ต่างๆ   ของมนุษย์ที่มีต่อระบบความหมายในภาษาไทย
  • ฝึกการอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรภาษาเขมร ศึกษาหลักไวยากรณ์และรูปประโยคเบื้องต้น ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
  • ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครใบ้ รวมทั้งศึกษากลวิธีและสไตล์ต่างๆ ในการแสดงของละครประเภทนี้ โดยนักศึกษาต้องฝึกหัดแสดงจนสามารถสื่อให้เห็นเป็นจริงเป็นจังตามบทของตน
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)