คุณอยู่ที่นี่

คณะโบราณคดี
ประเภทย่อย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชามานุษยวิทยา
ภาควิชาโบราณคดี
ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดวิชาประวัติศาสตร์

  • ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางมานุษยวิทยาโดยเน้นวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย์ และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยใช้ข้อมูลทางชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)