คุณอยู่ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทย่อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • ศึกษาหลักการและวิธีการวาดและกายวิภาคของคนและสัตว์ เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะโดยอาศัยแบบหุ่นนิ่ง แบบคน ตลอดจนศึกษาการวาดภาพอาคาร ต้นไม้ และทิวทัศน์ มีการศึกษานอกสถานที่ • ศึกษาและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีสี และรูปทรงที่ใช้ในศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการและสื่อความหมายของอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านงานศิลปะ โดยเฉพาะการนำไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ • อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ การประยุกต์ของกราฟ ต้นไม้และข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสั้นที่สุด วงจรออยเลอร์ วงจรแฮมิโทเนียน พีชคณิตแบบบูล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ชนิดของความคลาดเคลื่อน การป้องกันความคลาดเคลื่อน
 • การออกแบบองค์ประกอบเกมพื้นฐาน กฏการเล่น การสร้างเกมต้นแบบด้วยกระดาษตลอดจนกระบวนการทดสอบ ปรับปรุง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเกม 2 มิติ

  Design for basic game elements, rules, paper game prototyping, game testing and game revising. Utilizing software packages for 2D game design.

 • ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้


 • เทคนิคการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวชี้แถวลำดับหลายมิติสายอักขระ การดำเนินการระดับบิต เซต การเรียกซ้อนตัวเอง การจัดการแฟ้มข้อมูล ลิสต์เชื่อมโยง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

  Efficient programming techniques. Program testing and error rectification. Multi-dimensional array indexes. Strings (array of characters). Bitwise operations.Set. Recursive functions. File management. Link lists. Software development for complex solutions.

 • หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงานแบบกว้าง

  Basic concepts of data communication. The precision of data systems. Network systems. Network architecture. Protocols. Network system installation and connection. Network software and hardware management. Local area networks (LAN) and wide area network (WAN).

 • หลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การใช้คอมโพเน้นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทำคู่มือด้วยภาษายูเอ็มแอล

  Principles of object-oriented software design. Assessment and selection of the right format. The use of components. Distributed application program design. Designing a system and preparing a user’s manual using UML (Unified Modeling Language).

 • บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคงกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง


 • บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคงกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หลักการพัฒนาโปรแกรมแบบโครงสร้าง การกำหนดค่าคงที่และตัวแปร การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การเขียนฟังก์ชั่นแบบต่างๆ การกำหนดเงื่อนไข และการวนรอบ
 • ศึกษาทฤษฎีสี หลักการและเทคนิควิธีการลงสี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวาดภาพสีดิจิตอล ของวัตถุรูปทรงธรรมดาไปจนถึง วัตถุที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อพัฒนาไปสู่การวาดภาพสีดิจิตอลในการออกแบบตัวละคร การสร้างฉากทัศนียภาพของงานออกแบบสิ่งสร้างสรรค์
 • การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานกราฟิกสำหรับการสื่อสาร การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเอกสารต่าง ๆ

 • แนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ข้อกำหนดคุณลักษณะ การวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบกระบวนการ การออกแบบระบบเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ศึกษาโครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาจาวา การพัฒนาเครื่องมือและการประยุกต์โปรแกรมด้วยภาษาจาวา
 • การออกแบบข้อมูลเพื่อใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างของเนื้อหา การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อแบบต่างๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และโครงสร้างของเนื้อหา รวมทั้งศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนือ้ หาเพื่อง่ายต่อการอ่าน และการนำเสนอ

  Information pattern design for electronic media and computer graphics. Content structuring and grouping. Analysis of different structures of content by electronic media. Analysis of interaction patterns between users and content structures. Principles and theories relating to the delivery of readable content and presentations.

 • หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงานแบบกว้าง
 • หลักของการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การใช้คอมโพเน้นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทำคู่มือด้วยภาษายูเอ็มแอล

 • การออกแบบส่วนเชื่อมต่อ เพื่อติดต่อสื่อสารและโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างงานจากเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ โดยเน้นความงามของโครงสี และโครงสร้างองค์ประกอบของรูป เพื่อสร้างทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างภาพจิตรกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป มีการศึกษานอกสถานที่
 • การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานกราฟิกสำหรับการสื่อสาร การสื่อความหมายของกราฟิก กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์งานโดยเน้นการสื่อแนวความคิดผ่านภาพประกอบ กราฟิก และตัวหนังสือ
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)