คุณอยู่ที่นี่

คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทย่อย
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

  • A  primary  goal  of  this  course  is  furthers  study  of  "English  in  Daily  Life"  by  emphasizing  English  vocabulary  terms  and  their  meaning  for  development  work.


  • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน พีชคณิตแบบบูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การแทนข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน แถวลำดับ โปรแกรมย่อย

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)