คุณอยู่ที่นี่

 • ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ชุดความคิดต่าง ๆ ที่กำหนดแบบแผนการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การอยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง

 • ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานการสื่อสาร และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความหมายไปยังผู้รับให้สัมฤทธิ์ผล ให้รู้จักคิดและลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งปรากฏในการใช้ภาษา ฝึกการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวมข้อมูลในการเขียนตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ 
 • ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสำนึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย์ ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสิ่งแวดล้อม การดำรงอยู่ของจักรวาล โลกและมวลมนุษย์ อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและพลังร่วมในการจรรโลงความเป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ทางศิลปะตลอดจรการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้ศึกษาตัวอย่างที่สำคัญ ๆ จากกิจกรรมสร้างสรรค์ของของมนุษย์ฯ
 • วิวัฒนาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญแก่ประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

  ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค ์ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้งนี้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่สำคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจำชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้โดยให้นักศึกษาได้ฟังดนตรีไทย และต่างชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 • การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน และในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสำคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้าและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย หลักการของการวิจัย การจำแนกประเภทของการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย ตลอดจนถึงประโยชน์ของงานวิจัยในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ความหมายของคำว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่กำเนิด ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสำคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอารยธรรมต่างๆทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง การปกครอง กฏหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
 • บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคงกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
 • บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคงกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)